دست‌نوشته‌هایی پیرامون ادبیات، هنر و جامعه از خشایار مصطفوی
درباره‌ِ‌ی من About me:

Campaign To Say No To Executions In Iran


Say No To Executions In Iran
.
Inhumane execution punishment is running every day in Iran, and this country has the most numbers of death penalties in the world. At this moment many of political prisoners are in the death row.
Demonstration against Executions In Iran (16/11/2013)
Hamburg
 Germany


کمپین نه به اعدام در ایران 

 رفتار غیرانسانی اعدام هر روز در ایران در جریان است و این کشور دارای بیشترین درصد اعدام نسبت به جمعیت است. در این لحظه متاسفانه خیلی از زندانیان سیاسی در انتظار اجرای حکم خویش هستند.
ایرانیان هامبورگ در آکسیونی اعتراضی به اعدام نه می‌گویند. 

به تاریخ 25 آبان 1392 - هامبورگ - آلمان