دست‌نوشته‌هایی پیرامون ادبیات، هنر و جامعه از خشایار مصطفوی
درباره‌ِ‌ی من About me:

نگاهی به زوال اندیشه‌ی خردگرایی در ایران پس از اسلام، تا عصر قاجار - از کتاب زایش درام ایرانینگاهی به زوال اندیشه‌ی خردگرایی در ایران پس از اسلام، تا عصر قاجار

از کتاب زایش درام ایرانی نوشته‌ی خشایار مصطفوی، تهران، انتشارات افراز، 1391

زایش درام ایرانی در فیس بوک


" اندیشه‌ی دوران قدیم ایران، در قلمرو فلسفه به‌طور عمده با فارابی، موسس فلسفه، در دوره‌ی اسلامی، آغاز و با صدر الدین شیرازی به پایان رسیده بود." (طباطبایی، 1386، ص 137)

پیش از ورود به مبحث روشنفکری ایران در عصر قاجار، باید بدانیم که شیوه‌ی اندیشیدن در ایران از کدام نوع بوده و چه میراث فکری‌ای از گذشتگان برای روشنفکران عصر قاجار به ارث رسیده بود. در جواب به همین پرسش است که می‌توان موضع روشنفکران عصر قاجار، در برخورد با اندیشه‌ی خردگرای غرب و نوع کنش آنان نسبت به تجدد را ...