دست‌نوشته‌هایی پیرامون ادبیات، هنر و جامعه از خشایار مصطفوی
درباره‌ِ‌ی من About me:

ترجمه‌ی گزاره‌های اندیشمندان از زبان آلمانی به پارسی

زین پس قصد دارم ، گزاره‌‌های فکری‌ای که در زبان آلمانی برایم قابل تامل بود‌ه‌اند را به پارسی ترجمه کنم.
این نوشتار به تدریج کامل می‌شود: Der Besitz der Wahrheit ist nicht schrecklich, sondern langweilig wie jeder Besitz. Nietzsche
(احساس) مالکیت بر حقیقت وحشتناک نیست، بلکه همچون هر مایملکی تکراری و کسل‌کننده است. نیچه


Das Fernsehen ist die Sklavenkette, an der die moderne Menschheit hängt.
Hans-Georg Gadamerتلویزیون زنجیر بردگی‌ای است که بشر مدرن به آن آویزان است. هانس-گئورگ گادامر

 „Das Theater darf nicht danach beurteilt werden, ob es die Gewohnheiten seines Publikums befriedigt, sondern danach, ob es sie zu ändern vermag.” Bertolt Brecht, deutscher Dichter und Dramatiker. تئاتر نباید بدین‌گونه قضاوت شود که آیا عادات مخاطبانشان را تایید و ارضاء کرده بلکه باید دید آیا قادر بوده آن عادات را تغییر دهد یا خیر.  برتولت برشتمترجم: خشایار مصطفوی